Gallery

received_1798273510409882 pic4 pic17 New Year 2014 2015 108 image18 6
CURRENT EVENTS

Latest News View all

Կրթական համակարգի վրա ներազդող շատ գործոններ կան, դրանցից մեկն էլ կրթական միջավայրն է,…

Que diriez-vous d’assister à une pièce de théâtre, une comédie songée, plantée dans un décor de jungle amaz…

With the support of the RA Ministry of Culture, Yerevan Municipality…

Culture - Մշակոյթ

Biography View all

Ղևոնդ Ալիշան 1820-1901

Ղևոնդ Ալիշան 1820-1901

Ալիշանը բանաստեղծ էր, որ գիտութիւն կ՛ըներ; Այսօր հայ բանաստեղծ, բանասեր, պատմաբան, աշխարհագրագետ…

Book Review II View all

Մեծ երազի ճամբուն ուղեւորները

Մեծ երազի ճամբուն ուղեւորները

Համապարփակ պատմութիւն Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան…

Biography View all

Հովհաննես Այվազովսկի 1817-1900

Հովհաննես Այվազովսկի 1817-1900

Հովհաննես Այվազովսկին ծնվել է 1817թ. հուլիսի 29-ին Թեոդոսիայում, Մոլդովայից գաղթած հայ մանր առևտրական Գևորգ…

Biography View all

Վահան Թէքէեան  :        Vahan Tekeyan 1878-1945

Վահան Թէքէեան : Vahan Tekeyan 1878-1945

Հայոց <բանաստեղծներու իշխան> ծնած է Պոլիս 1878 ին, կեսարացի ընտանիքէ։ Յաճախած է տեղուոյն Ներսէսեան , Պէրպէրեան…